Üldandmed

Moodulis „Üldandmed“ asuvad muude moodulite tööks vajalikud algandmed. Näiteks korterite, omanike, arvestite jne. andmed. Ilma üldandmeteta ei ole võimalik koostada korteritele arveid ega anda kasutajatele ligipääsusid.

Uue ühistu lisamine

Kui Sinu ühistu pole Korto süsteemiga liitunud, siis pead sisestama ühistu andmed, klõpsates pärast sisse logimist avalehel nupule „Lisa uus ühistu“.

Lisa uus ühistu

Sisesta nimi ja vali haldusvorm. Ühistu puhul sisesta väljadele ühistu andmed, ühisuse puhul valitseja omad. Ühistu täpse nimetuse ja registrikoodi leiad e-äriregistrist. Korteriühistud ei ole enamasti käibemaksukohuslased ning selle välja võib tühjaks jätta. Kampaaniakoodi võid sisestada juhul, kui uutele liitujatele kehtib sooduskampaania.

Lisa uus ühistu

Pangakonto sisestamisel genereeritakse automaatselt panga nimetus kõikide Eestis tegutsevate pankade kontonumbrite põhjal. Sul on võimalik valida millised kontonumbrid arvele trükitakse. Pangakontod on hiljem vajalikud ka laekumiste sisestamisel. Kui korteriühistul on mitu pangakontot saad lisada uue rea nupuga „Lisa konto“.

Pangarekvisiidid

Lisaks kontaktandmetele saad lisada ühistu logo. Kõiki neid andmeid kasutatakse arvete genereerimisel. Korteriomanikele teadete ja arvete saatmiseks e-postiga on vajalik ka korteriühistu e-posti aadress.

Uue ühistu kontaktid

Andmete salvestamiseks klõpsa nupule „Salvesta“. Seepeale on Sinu hallatav ühistu registreeritud. Programm võimaldab ühe ühistu alla sisestada mitu maja. Ühistu andmete salvestamise järgselt kuvatakse maja andmete sisestamise alaleht. Kui Sinu hallata on mitu ühistut, toimi nendega täpselt samamoodi. Menüüribal näed valikukasti, mille abil avanevad kõik Sinu ühistud. Vajadusel saad hiljem Üldandmete vormil kõiki andmeid muuta või kustutada.

Haldusfirma

Raamatupidamis- või haldusfirma esindajana saad valida tüübiks „haldusfirma“ ja sisestada firma andmed. Üldandmete vormil saad sisestada firma nime ja muud andmed.

Hiljem, ühistute või ühisuste sisestamisel saad need seostada haldusfirmaga. Ühistu või ühisuse seostamine haldusfirmaga võimaldab teha kokkuvõtteid seotud objektide kohta, teha masstoiminguid näiteks perioodide avamisel jne. Lisaks on võimalik haldusfirma menüüs anda ametnikele ligipääs kõigile seotud objektidele.

Maja andmed

Ühistus võib olla mitu maja. Oma ühistusse kuuluvaid maju näed, kui avad ühistu menüüst „Üldandmed“ alalehe „Majad“. Uue maja andmete sisestamiseks vajuta nuppu „Uus maja“ ja sisesta ning salvesta maja andmed.

Ehitusaasta sisestamine annab hiljem võimaluse võrrelda enda maja kulusid teiste sarnaste majadega.

Maja andmete sisestamise järel pakub programm võimaluse sisestada korterite andmed. Kõiki andmeid saad hiljem muuta.

Uus maja

Korterite andmete sisestamine

Korterite andmeid on võimalik sisestada ükshaaval või importida salvestatud failist. Juhatuse liige saab salvestada korteriomanike andmed uuest kinnistusraamatust tasuta.

Korteriandmete sisestamise alalehel on kohustuslikud väljad viidatud punase tärniga. Iga korteri kohta saab lisada vajalikud andmed: trepikoda, korrus, üldpind, köetav pind, arvestuslik pind, elanike arv, viitenumber.

Lisaväljadena on võimalik täiendavalt märkida: häälte arv, osamaksu suurus, osamaksu tasumise aeg, panipaiga nr, garaažikoha nr, parklakoha nr, auto reg nr ja kliendi nr. Väljade sisse- ja väljalülitamiseks tuleb „Korterid“ vaates klõpsata nupule „Lisaväljad“. Kui soovid importida andmeid mõnele lisaväljale, siis tuleb need enne importimist aktiivseks märkida. Aktiivseid välju on võimalik arvestuse alusena kasutada kulude jaotamisel.

Igale korterile on võimalik lisada märkus, mida näidatakse osaluste ja näitude muutmisel (kuvatakse jutumulli ikoonina korteriomaniku nime taga ). Hiire kursoriga ikoonile minemisel näidatakse märkust, klõpsates saad märkust muuta või sisestada.

NB! Pärast kõikide korterite andmete sisestamist kuvatakse maja nimetuse all kogu maja korterite üldandmed ühel lehel. Ühe maja andmetesse saad lisada nii palju kortereid, kui neid on märgitud maja üldandmetesse. Vajadusel pead täiendava korteri sisestamiseks suurendama maja korterite arvu. Programm hoiatab, kui oled unustanud mõne korteri andmed sisestada.

NB! Korterite andmete sisestamise järel soovitatakse genereerida viitenumbrid, mis hõlbustavad hilisemat üüriarvestust. Viitenumbrid võimaldavad mugavalt seostada laekumisi imporditud pangafailist. Viitenumbrite genereerimiseks vajuta nupule „Genereeri viitenumbrid“.

Korterite sisestamine ükshaaval

Kui Sul ei ole korterite andmeid varem kogutud tabeltöötlusprogrammi ning Sul tuleb need sisestada ükshaaval, vali ülamenüüst „Üldandmed“ alamenüü „Korterid“ ning vajuta nupule Uus korter. Seejärel sisesta ning salvesta ükshaaval korterite andmed.

Korterite andmete ükshaaval sisestamine on küll aeganõudev, kuid vajalik ühekordne tegevus.

Korterite sisestamisel pead lisama ka selle omaniku andmed. Kaasomanikud või elanikud saad sisestada hiljem üksiku korteri vaatest või menüüst „Isikud.

Korterite importimine failist

Korterite andmete importimine on võimalik mitmetest failiformaatidest salvestatud failidest. Näiteks CSV, Excel, DBF ja majandustarkvaras SAF salvestatud DBF failid. Importimiseks vali „Impordin korterid failist“. Imporditava faili esimesel, päisereal võiksid olla väljade nimed. Puuduvaid andmeid saad hiljem käsitsi lisada. Imporditavas failis peavad kindlasti sisalduma korteri number ja omaniku nimi. Lisaks võivad seal olla veerud: trepikoda, korrus, üldpind, köetav pind, arvestuslik pind, elanike arv, omaniku isikukood (lihtsustab õiguste andmist), omaniku kontaktid (e-mail, telefon, mobiil), korteri viitenumber (lihtsustab maksete seostamist korteriga — võimalik hiljem genereerida).

Faili importimiseks vajuta nuppu „Browse“ (nupul olev tekst sõltub kasutatava operatsioonisüsteemi versioonist ja keelest, aga ka brauserist - eesti keeles „Ava“ või „Vali fail“) ning leia programmi laetava salvestatud faili asukoht. Olenevalt faili formaadist vali ka vastav faili tüüp. Faili laadimiseks vajuta nupule „Laadi fail“.

Korterite import

Pärast faili laadimist pead seostama väljad ehk näitama programmile millises veerus millised andmed asuvad. Ära muretse puuduvate väljade pärast, need saad hiljem käsitsi lisada. Väljade nimekirja all asuvate nuppude abil saad liikuda faili ridade vahel kontrollimaks, kas ikka õiged väljad said valitud. Kui oled väljad seostanud, vajuta nupule „Seosta väljad“.

Korterite impordil väljade seostamine

Järgnevalt näed impordi eelvaade, kus saad teha veel vajalikke muudatusi enne andmete salvestamist. Vajutades nuppu „Salvesta“ imporditakse ainult need read, millel on linnuke esimeses veerus.

Korterite impordi eelvaade

Korteri andmete muutmine

Korterite andmeid saad muuta klõpsates menüü „Üldandmed“ vaates „Korterid“ korteriomaniku nimel. Kui soovid kõikide korterite andmeid korraga muuta, vali „Muuda kõiki“, misjärel avaneb vorm kõikide korterite andmete korraga muutmiseks.

Korteri märkimine mitteaktiivseks

Korterit, mis on eelnevalt osalenud kulude jaotuses, ei saa kustutada. Üleliigse korteri saad vajadusel märkida mitteaktiivseks.

Korteri muutmise vormil või vaates „Korterid“ nupult „Muuda kõiki“ avanevas tabelis oleva linnukese eemaldamisega veerust „Aktiivne“ saab muuta korteri mitteaktiivseks. Mitteaktiivset korterit ei näidata üldandmetes ja see ei osale kulude jaotamises. Mitteaktiivne korter kajastub saldode vaates, kui saldo on nullist erinev. Vajadusel saab muuta korteri taas aktiivseks.

Korteri andmete muutmine

Korterite grupid

Korterid saavad kuuluda korterite gruppidesse. Korteri gruppide määramine võimaldab hiljem soovitud tunnuste alusel rühmitada ja vaadata vahesummasid gruppide kaupa. Andmeid saab grupeerituna vaadata kulude jaotuse risttabelis, arvete nimekirjas, laekumiste nimekirjas ja saldode nimekirjas, tulevikus aga kõikidel vormidel. Grupeerimiseks tuleb klõpsata tabeli päises vastava välja järel oleval ikoonil.

Korterite gruppide kirjeldamiseks tuleb „Korterid“ vormil vajutada nupule „Korterite grupid“.

Korterite grupid

Pärast seda saab korteri andmetes valida iga korteri puhul, millisesse gruppi see kuulub. Kõige mugavam on seda teha vajutades korterite vormil nupule „Muuda kõiki“.

Arvestid

Kõik arvestid saad kirjeldada menüüs „Üldandmed“ vormil „Arvestid“. Võimalik on sisestada kõik maja arvestid ning tekitada vajalikud arvestite hierarhiad. Näiteks kütte peaarvesti, trepikodade arvestid ning iga trepikoja arvestiga seotud korterite arvestid. Nii on võimalik jagada kulusid ka trepikodade kaupa.

Arvestid

Igale arvestile tuleb valida arvesti tüüp – üldarvesti või korteri arvesti. Korteri arvestile on kohustuslik valida ülemarvesti. Selleks võib olla näiteks trepikoja arvesti, selle puudmisel aga peaarvesti. Korteri arvesti kirjelduses saab määrata, kas seda näidatakse näidukaardil.

Kasutusele võtmisel on võimalik arvestid importida failist või lisada standardarvestid, mis võimaldab lihtsasti tekitada soovitud üld- ja korteriarvestid korraga kõikidele korteritele. Arvestid on vajalikud näidupõhiste tarbimiste arvestamiseks ja kulude jaotamiseks.

NB! Korterite arvestite nimekirja näed, kui klõpsad üldarvesti ees olevat noolekese ikooni.

Arvestitega on võimalik teha masstoiminguid ehk muuta korraga suurt hulka arvesteid. Selleks märgi soovitud arvestid linnukesega ning vali tabeli alt sobiv muudatus. Pärast muudatuse valikut klõpsa nupul „Salvesta“.

Arvestite liigid

Arvestid on liigitatud vastavalt nende kasutusotstarbele. Liigitus muudab lihtsamaks arvestite hilisema filtreerimise ning kululiikide ja osaluste seadistamise. Iga arvesti liigi puhul saad määrata nimetuse, ülemliigi (vajadusel), ühiku ning näidu täpsuse. Kui muudad olemasoleva arvesti liigi ühikut saad märkida lahtri „Muuda kululiikide ühikut“, et muudatus kajastuks ka avatud perioodide kululiikide seadistuses.

Arvestite liigid

Osa arvesti liike on vaikimisi seadistatud ning nende nimetusi muuta ei saa. Soovi korral on võimalik arvesti liike juurde lisada.

Arvestite näite on võimalik sisestada menüüs „Üüriarvestus“ vormil „Näidud“ või korteriomanikuna Kortos menüüs „Näidud“. Halduritel on võimalik näite sisestada „Haldus“ vormil „Näidud“.

Isikud ja õigused

Isikute menüüs on kõikide ühistuga seotud isikute andmed. Igale isikule on võimalik määrata erinevaid rolle ning seeläbi anda ka erinevaid õiguseid programmis tegutsemiseks.

Omanikud

Uue omaniku saad sisestada vormil „Üldandmed“ asuvast menüüst „Korterid“, klõpsates vastava korteri juures nupul „Uus omanik“. Sama on võimalik teha ka menüüs „Isikud“. Nupul klõpsates avaneb järgnev vorm:

Uus omanik

Korteril võib olla mitu omanikku. Isikule arve vormistamiseks peab isik olema märgitud arve saajaks - ehk ta osaleb kulude jaotuses ja on arve adressaat.

Kui korter vahetab omanikku, pead lisama uue omaniku. Ühtlasi saad registreerida varem korteriga seotud isikud automaatselt korterist välja. Andmebaasi jäävad kõik isikud alles. Korterist väljaregistreerimisega lõpetatakse isiku seos korteriga. Omanikuvahetuse puhul tuleb kindlasti endise omaniku andmetes täita väli „Kuni kuupäevani“ ja uue omaniku andmetes väli „Alates kuupäevast“.

Lähemalt on kirjutatud omaniku vahetusega kaasnevatest sätetest lehel Arve jaotamine omaniku vahetusel.

Uue omaniku andmete sisestamisel saad märkida valikud:

  • arve saaja
  • registreeri praegused isikud välja (seniste isikute volitused lõpetatakse)

Uue omaniku arved ja näidud

Isikule ligipääsu andmiseks Korto keskkonda pead sisestama tema isikukoodi. Isik saab ligipääsu valitud õigustes. Õiguste kohta vaata täpsemalt menüüst „Rollid ja õigused“.

Et isik saaks omaniku rollis andmetele juurdepääsu, peavad olema täidetud järgmised kolm tingimust:

  • tema isikukood on sisestatud
  • tema õigused on määratud
  • tema õigused peavad kehtima

NB! Isikute vaates kuvatakse administraatori õigustes olevale inimesele soovi korral nimekirjas ka „mittekehtivaid“ ehk näidatakse kõiki kunagi sisestatud ja kustutamata isikuid.

Elektrooniline arve

Üha rohkem inimesi soovib tänapäeval saada arveid elektrooniliselt. Et paberile prinditud arve asemel saata see e-postiga, märgi isiku andmete juurde linnuke valikusse „Soovib saada arvet e-postiga“ ja sisesta e-posti aadress (vt lähemalt arve saatmine e-postiga).

Kõigil kasutajatel on alati võimalus vaadata oma korteriga seotud arvet otse veebist. Kui paberarve on kadunud, siis Korto süsteemis säilib see muutumatult ning on igast netiühendusega arvutist kättesaadav. Nii pole ka võlgnikel enam võimalik väita, et nad pole arvet kätte saanud või on selle kuhugi ära kaotanud.

Lisaks on võimalik saata arveid pankadesse e-arve kujul. Seda on täpsemalt kirjeldatud E-arvete peatükis.

Muud võimalused

Isikute tabelit on mugav kasutada — vaikimisi on määratud „kontaktide“ vaade, ent samal lehel saad vajadusel kuvada ka omanike õigused (millises rollis nad portaali saavad külastada) või neile koostatud arved (millisele aadressile arve on tellitud ja kas see tuleb saata e-postiga või paberkandjal). Administraatori õigustes oleva isikuna näed ka enam mittekehtivaid omanikke.

Isikud tabeli päis

Sarnaseid mugavaid võimalusi on omanike tabelis teisigi. Näiteks saad ka tabeli päises olevatel pealkirjadel klõpsates muuta kuvanduvate ridade järjekorda, sorteerides seda tähestikulises järjekorras. Isikuid võib filtreerida trepikodade või korruste järgi, mis mugandab vastavale grupile ühise e-kirja saatmist. Administraatorile on ehk oluline teada, kes omanikest on Korto portaali kasutajaks, seda näitab õiguste vaate veerus „Reg. kasutajaks“ olev linnuke. Soovitame kõikide nende võimalustega lähemalt tutvuda.

Ühistu nimel e-kirja saatmine

Üldandmete mooduli vaates Isikud saad saata ühistu nimel ühele või mitmele isikule korraga e-kirja. Selleks pead märkima märkeruudu isikutel, kellele soovid kirja saata ja klõpsama nupule „Saada e-kiri“.

Seejärel saad sisestada e-kirja pealkirja ja sisu. E-kirjas saad kasutada märgendeid {nimi} ja {korter}, mis asendatakse e-kirja saatmisel vastavalt saaja nime ja korteri aadressiga.

Enne kirja väljasaatmist võid vaadata eelvaadet, kus näed saadetava kirja kujundust ning saad vajadusel teha muudatusi. Muutmiseks tuleb klõpsata nupul „Tagasi“.

Saadetud kirjad säilitatakse ühistu e-kirjade ajaloo tabelis.

Saada e-kiri

NB! Elektroonilise kirja saad saata isikutele, kelle e-posti aadress on sisestatud. Kui oled märkinud isiku, kelle aadressi pole sisestatud, antakse vastav hoiatus.

NB! Kui saadad kirja mitmele isikule korraga, näidatakse eelvaates vaid esimese isiku andmeid. Tegelikult on igas kirjas siiski selle saaja andmed.

Isikute tabeli päises olevate väljade abil saad valida, kas saata kiri kõigile, ainult teataval korrusel paiknevatele korteritele, või ühe trepikoja elanikele.

Isikud tabeli päis

Ametnikud

Ametnike nimekirja sisestatakse kõik ühistuga seotud isikud: juhatuse liige, tegevjuht, raamatupidaja, revisjonikomisjon, majahoidja, elektrik, torumees jne. Iga ametniku juurde saab sisestada tema kontaktandmed ja määrata õigused, millistele ühistu andmetele ta ligi pääseb ja milliseid andmeid ta muuta saab.

Kui ametnikuks on eelnevalt juba korteriomaniku või elanikuna sisestatud isik, saad uue ametniku lisamise vormil valida olemasoleva isiku. Sellisel juhul on tema kontaktandmed juba täidetud.

Et isik saaks ametniku rollis ühistu andmetele juurdepääsu, peavad olema täidetud järgmised kolm tingimust:

  • tema isikukood on sisestatud
  • tema õigused on määratud
  • tal on kehtivad volitused

Uus ametnik

Vaates Ametnikud saad märkida linnukesega isikud, kellele soovid ühistu nimel e-kirja saata. Saadetud e-kirjad säilitatakse ühistu e-kirjade ajaloo tabelis.

Haldusfirma

Haldusfirma andmetesse sisestatud ametnikud saavad automaatselt õigused kõikides selle haldusfirmaga seotud ühistutes. Kui soovid ametnikule anda vaid mõne üksiku ühistu andmete nägemise õigust siis tuleb ta ametnikuna lisada selle ühistu Üldandmete moodulist.

Partnerid

Partneritena sisestatakse kõik ühistuga seotud osapooled, kellele kas esitatakse või kellelt saadakse arveid. Partneritega seotud tehingud saad lisada moodulis Üüriarvestus vaates „Tulud ja kulud“, kus partnerile saab koostada arve või registreerida temalt saadud kuluarve.

Uus ametnik

Uut püsipartnerit saad lisada, kui kasutad nuppu „+“ ning täidad avanevas hüpikaknas vajalikud väljad. Kui tegemist on ühekordse partneriga, kelle registrikoodi, aadressi ja pangarekvisiite Sa säilitada ei soovi, võid partneri nimetuse tippida ka otse „Partner“ väljale. Edaspidi, kui saad või koostad arve seoses sama partneriga, leiad tema andmed lihtsalt nupul „...“ vajutades. Avaneb rippmenüü, millest tuleb sobiv partner välja valida.

Kui valid rippmenüüst eelmise kuu arve, saad eelmise perioodi andmetega eeltäidetud arve, mida on lihtne üksikute tunnuste (kogus, hind) osas muuta. Nii hoiad oma raamatupidamise alati perfektselt korras.

Vaates Partnerid saad linnukesega märkida isikud, kellele soovid ühistu nimel e-kirja saata. Saadetud e-kirjad säilitatakse ühistu e-kirjade ajaloo tabelis.

Kõik isikud

Vaates Kõik isikud näidatakse kõiki ühistuga seotud isikuid (omanikud, elanikud, ametnikud, partnerid).

Klõpsates isiku nimel, avaneb tema andmete ja seoste vaade. Siin saad muuta isiku kontaktandmeid ja tema seoseid ühistuga. Saad ka lisada inimesi korteri omaniku, elaniku või ühistu ametnikuna.

Selles vaates saad vajadusel muuta isiku nime, näiteks kui inimene abiellub või muul põhjusel nime vahetab.

NB! Kui muutub isik (näiteks korter müüakse uuele omanikule), tuleks omaniku muutmiseks menüüs „Korterid“ vajutada nupule „Uus omanik“ ning täita vajalikud väljad. Sel juhul säilib ka korrektne ajalugu.

NB! Isikuid on võimalik kustutada nupuga „Kustuta“. Kui isikul on seotud saldosid üüriarvestuses siis teda kustutada ei saa. Sel juhul tuleb õiguste lõpetamiseks soovitud kuupäevast avada menüü „Omanikud“ või „Ametnikud“ ja klõpsata nupul „Lõpeta“

Vaates Kõik isikud saad märkida linnukesega isikud, kellele soovid ühistu nimel e-kirja saata. Saadetud e-kirjad säilitatakse ühistu e-kirjade ajaloo tabelis.

Isikute ühendamine

Kui isik on sattunud mingil põhjusel mõnda nimekirja topelt siis on võimalik isikud ühendada. See tähendab, et selle isiku kõik andmed kopeeritakse ühe nime alla ning teine nimi kustutatakse. Isikute ühendamiseks tuleb märkida sobivad isikud ning klõpsata nupul „Ühenda isikud“.

Ühenda isikud

Pärast seda suunatakse isikute ühendamise vormile. Vajadusel saad andmeid kopeerida ja valida millised andmed alles jäävad. Samanimelised üleliigsed isikud kustutatakse.

Ühenda isikud

Rollid ja õigused

Igas ühistus on inimestel mitmeid rolle. Keegi on raamatupidaja, keegi revisjonikomisjoni või juhatuse liige, kojamees, majahoidja või lihtsalt elanik. Veebikodus on neil vastavalt oma rollile ka teatud õigused. Näiteks kojamees ei pääse raamatupidaja või juhatuse liikme töömaile andmeid korrigeerima, kuid kui ta on ühtlasi ka majaelanik või korteriomanik, laieneb talle õigus vaadata oma korteri andmeid, sisestada näite jne.

Peab olema keegi, kes portaaliprogrammi haldab ehk administreerib. Tema on administraator, kel on kõikidele andmetele juurdepääs ja nende muutmise õigus. Administraator peab olema usaldusväärne isik (nt seotud ühistu juhtkonnaga). Nii piisab revisjonikomisjoni liikmele, kui ta näeb üldist kulude jaotust ja laekumisi. Ühistu ja elanike andmete muutmise võimalust pole tingimata vaja ka raamatupidajale. Tegelikult saab iga ühistu ise otsustada, kellele milliseid õigusi annab.

Uue ühistu registreerija saab automaatselt administraatori õigused.

Valides moodulis Üldandmed menüü Rollid ja õigused saab administraatori õigusi omav isik mistahes rolli nimetusel klõpsates märkida, millistele andmetele keegi ligi pääseb. Kui leiad, et oled kellegi õigusi põhjendamatult piiranud või kellelegi andnud neid ülearu, saad alati teha parandusi. Programm võimaldab lisaks olemasolevate rollide muutmisele luua ka uusi, just Sinu määratud õigustega rolle.

Rollide nimekiri

Rollidest ja õigustest annab hea ülevaate risttabel.

Õiguste risttabel

NB! Kõiki rolle saab alati vajadusel muuta. Kui vahetub juhatus, vahetuvad tavaliselt ka rollid ja õigusedki lähevad üle teistele isikutele.

Erinevatel rollidel on erinevad õigused. Vaikimisi õigustega saab omanik näiteks vaadata portaalis pea kõiki üldandmeid, näeb ühistu kulude jaotust, tulude-kulude aruandeid ja bilanssi, aga ka aastaaruandeid, majanduskava ja muid dokumente. Oma korteri osas saab ta muuta elanike arvu, lisada uue omaniku ja muuta selle andmeid, lisada elanikke ja vaadata neile esitatud arveid ning palju muud.

Elaniku rollis oleval isikul on võimalik suurt osa eelpoolkirjeldatud infost küll vaadata, kuid tal puudub õigus (ja võimalus) neid muuta. Elanikule on oluline näitude sisestamine, arvete ja endaga seotud korteri saldode vaatamine.

Raamatupidaja õigustes oleval isikul on täielik juurdepääs kõikidele raamatupidamist puudutavatele kannetele, ta saab neid vajadusel lisada, muuta ja kustutada. Korteriomanikul ega majaelanikul selliseid õigusi pole. Samas aga ei saa raamatupidaja lisada majanduskava ega muid dokumente.

Nagu eelpool mainitud on vastavalt korteriühistu spetsiifikale võimalik kõiki neid õiguseid muuta.

Lepingud ja varukoopia

Lepingud

Infosüsteemiga tutvumise järel sõlmitakse kliendiga tarkvara edasiseks kasutamiseks kirjalik leping, kus fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus.

Valides moodulis Üldandmed menüü Lepingud saad ülevaate kehtivast lepingust.

Kolme esimese kuu jooksul saab portaaliga töötada ka lepinguta. Kui aga oled unustanud lepingu sõlmida, tuletatakse sulle seda kolme kuu pärast automaatselt meelde.

Tasuta perioodi lõpp

Lepingu sõlmimiseks peaksid klõpsama menüüs Lepingud nupul „Uus leping“.

Lisa uus leping

Kasutaja saab lepingu sõlmida otse veebist. Kõigepealt tuleb sisestada kliendi (korteriühistu, haldusfirma jne.) andmed. Pea seejuures silmas, et kõik punaste punktidega tähistatud väljad on kohustuslik täita.

Kliendi andmed

Järgnevasse plokki märgi kliendi esindaja andmed ja vali esinduse alus (kas põhikirja või volituse alusel).

Kliendi andmed

Kolmandasse plokki tuleb kirjutada kliendipoolse kontaktisiku andmed, kellega võetakse vajadusel ühendust tekkida võivate probleemide korral.

Kliendipoolse kontaktisiku andmed

Neljandasse plokki tuleks märkida kontaktandmed. Arve saamise viisidena võid valida e-posti ja e-arve. E-arve korral pead valima ka e-arve kanali (panga) ja sisestama kontonumbri, millele e-arve saadetakse. Neid andmeid saad soovi korral ka hiljem muuta.

Leping saadetakse märgitud e-posti aadressile, et kliendi esindaja saaks selle ID-kaardiga allkirjastada.

Lepingu ja arve aadressid

Viimane kohustuslik plokk on aga paketi valik. Paketti saad pärast lepingu sõlmimist hiljem muuta. Erinevate pakettide hinnakirjaga on võimalik tutvuda meie kodulehel.

Lepingu paketi valik

Lepingu salvestamiseks klõpsa nupul „Salvesta“. Pärast salvestamist on lepingu olek „sisestamisel“. Kontrolli andmed üle ja klõpsa nupul „Kinnita“. Pärast seda on lepingu olekuks „allkirjastamisel“ ja saad kõiki Korto võimalusi kohe kasutama hakata.

Varukoopia

Turvalisuse huvides on loodud kasutajale võimalus salvestada oma andmetest varukoopia. Omalt poolt teeb ka teenusepakkuja regulaarselt varukoopiaid. Varukoopia salvestatakse ZIP-failina, kuhu on koondatud tekstifailidena kõik infosüsteemis hoitavad andmed. Tekstifailid (CSV) on hiljem loetavad tabelarvutusprogrammidega (nt. Excel). Varukoopiast on võimalik teenusepakkujal kliendipoolse äpardumise korral kaotsiläinud andmed taastada.

Varukoopiat saad salvestada menüüs Varukoopia.

Salvesta varukoopia