Inkassoteenuse tingimused

Käesolevad Inkassoteenuse tingimused koos Korto Pro veebitarkvara kasutamise lepinguga moodustavad õigusliku lepingu veebitarkvara Korto Pro kasutava Kliendi ja OÜ Tarkvaralabor vahel. Inkassoteenuse kasutamine on võimalik vaid käesolevaid tingimusi aktsepteerides. Kui Te ei nõustu käesolevate tingimustega, siis ärge kasutage Korto Pro veebitarkvaras inkassoteenuseid.

1. Inkassoteenus

1.1.Inkassoteenus on krediidihaldusteenus, mis hõlmab alljärgnevaid teenuseid:
1.1.1. Meeldetuletusteenus, mille käigus Julianus Inkasso võtab telefoni, kirja või SMS-lühisõnumi ja e-maili teel ühendust Kliendi poolt edastatud võlgnikega ning esitab neile maksenõude meeldetuletuse. Ühenduse võtmiseks edastab Klient Korto Pro veebitarkvara vahendusel Julianus Inkasso infosüsteemi võlgnike info. Veebitarkavarast Korto Pro on Kliendile kättesaadav krediidijärelevalve tulemuste raport, kus on välja toodud läbiviidud tegevused, tegevuse aeg ning tegevuse tulemus (kas võlglasega saadi ühendust, võlglase vastused ja kommentaarid)
1.1.2. Maksekäsu kiirmenetlus, mis sisaldab Julianus Inkasso poolt Kliendi nimel maksekäsu avalduse esitamist, riigilõivu tasumist, vajadusel kohtule vastamist, maksekokkuleppe sõlmimist, maksekokkuleppe jälgimist ja vajadusel meeldetuletamist, täiteavalduse koostamist, täitemenetluse jälgimist ning tagasiside andmist. Võlgniku vastu maksekäsu kiirmenetluse esitamine ei ole käesoleva lepinguga määratletud ja vajadusel vormistatakse selle kohta Kliendi ja Julianuse vahel eraldiseisev leping.
1.1.3. Kohtulik inkassomenetlus, mis sisaldab muu hulgas Julianus Inkasso poolt Kliendi nimel hagi- või pankrotiavalduste esitamist võlgniku vastu; nõudeavalduse esitamist pankroti-, likvideerimise- ja sundlõpetamishoiatustest tulenevates protsessides. Võlgniku vastu hagi- või pankrotiavalduste esitamine ei ole käesoleva lepinguga määratletud ja vajadusel vormistatakse selle kohta Kliendi ja Julianuse vahel eraldiseisev leping.

1.2. Inkassoteenust telliv Klient:
1.2.1. edastab veebitarkvara Korto Pro vahendusel Julianus Inkassole informatsiooni oma võlgnike kohta, kelle suhtes soovitakse kasutada krediidijärelevalve teenust;
1.2.2. vastutab täielikult tema poolt esitatud andmete õigsuse eest;
1.2.3. esitab kohtuliku inkassomenetluse korral Julianus Inkasso nõudel täiendavalt võlanõudeid puudutavaid dokumente, ülevaate senisest asjaajamise käigust ning kõigist võlanõuet puudutavatest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest.
1.2.4. informeerib koheselt kõigist kohtulikku inkassomenetlusse antud võlanõudeid puudutavatest faktidest ja kokkulepetest, mis sõlmitakse või saavad Kliendile teatavaks peale inkassoteenuse tellimist;

2. Tasu

2.1. Krediidijärelevalve teenuse eest kohustub Klient tasuma Teenusepakkujale eelmisel kuul tellitud inkassoteenuste (meeldetuletus) eest koos veebitarkvara kasutamise lepingu alusel makstavate tasudega hinnakirjas nimetatud Inkassoteenuste tasu.
2.2. Maksekäsu kiirmenetluse ja võlgade kohtuliku sissenõude teenuse kasutamisel kohustub Klient tasuma vastavalt Kliendile eelnevalt Julianus Inkasso esitatud ning Kliendi poolt aktsepteeritud pakkumisele esitatud arve alusel.

Detailsemalt on inkassoteenust kirjeldatud kasutajajuhendis.